კლასი 4

 

ტექნიკური ზეთები და საპოხები (კონსისტენტური); საზეთი მასალა; მტვრის შთამნთქმელი, დამსველებელი და შემკვრელი შედგენილობები; საწვავი (მათ შო­რის, ძრავას ბენზინი) და გასანათებელი ნივთიერებები; გასანათებელი პატრუქები და სანთლები.

 

 

 

აბუსალათინის ზეთი ტექნიკური მიზნებისათვის

040089

§     Castor oil for technical purposes

§     Масло косторовое техническое

 

აირი (გენერატორის - )

040103

§     Gas (Producer -)

§     Газы генераторные

 

აირი (სანათი - )

040040

§     Gas for lighting

§     Газ для освещения

 

ანთრაციტი

040008

§     Anthracite

§     Антрацит

 

ასრიალების [ბუქსაობის] საწინააღმდეგო საშუალებები (ღვედების - )

040009

§     Non-slipping preparations for belts

§     Препараты, препятствующие проскальзыванию [буксованию] ремней

 

ბენზინი

040043

§     Benzine

§     Бензин

 

ბენზინი

040043

§     Petrol

§     Бензин

 

ბენზოლი

040082

§     Benzene

§     Бензол

 

ბენზოლი

040083

§     Benzol

§     Бензол

 

ბრიკეტები (მერქნის - )

040018

§     Briquettes (Wood -)

§     Брикеты из древесины

 

გაზოილი

040048

§     Gas oil

§     Топливо дизельное

 

გაზოლინი

040051

§     Gasoline

§     Газолин

 

გენერატორის აირი

040103

§     Producer gas

§     Газы генераторные

 

გრაფიტი (საპოხი - )

040052

§     Graphite (Lubricating -)

§     Графит смазочный

 

დამტენიანებელი ზეთები

040056

§     Moistening oil

§     Масла увлажняющие

 

დამცავი ზეთები და ცხიმები (ტყავის - )

040086

§     Preservatives for leather [oils and greases]

§     Жиры и масла для предохранения кожи

 

დანამატები (ძრავას საწვავის არაქიმიური - )

040085

§     Additives, non-chemical, to motor-fuel

§     Добавки нехимические для моторного топлива

 

დიზელის საწვავი

040048

§     Diesel oil

§     Топливо дизельное

 

ეთერი (ნავთობის - )

040044

§     Ether (Petroleum -)

§     Эфир петролейный

 

ეთილის სპირტი (მეთილირებული - )

040002

§     Methylated spirit

§     Спирт этиловый  метилированный

 

ელექტროენერგია

040106

§     Electrical energy

§     Энергия электрическая

 

ელექტროენერგია

040106

§     Energy (Electrical -)

§     Энергия электрическая

 

ვაზელინი, ტექნიკური

040047

§     Petroleum jelly for industrial purposes

§     Вазелин технический

 

ზეთები (საღებავის - )

040102

§     Oils for paints

§     Масла для красок

 

ზეთები (ქვის ან აგურის წყობის დამაცავი - )

040055

§     Preservation of masonry (Oil for the -)

§     Масла для предохранения каменной или кирпичной кладки

 

ზეთები (ქვის ან აგურის წყობის დამცავი  - )

040055

§     Oil for the preservation of masonry

§     Масла для предохранения каменной и кирпичной кладки

 

ზეთები ფორმიდან ამოღების გასაადვილებლად [სამშენებლო სამუშაოები]

040036

§     Oils for releasing form work [building]

§     Масла для облегчения выемки из форм при строительных работах

 

ზეთი ქსოვილებისათვის

040080

§     Textile oil

§     Масла для тканей

 

თევზის ქონი, ტექნიკური

040057

§     Fish oil, not edible

§     Жир рыбий технический

 

იარაღის კონსისტენტური საზეთები

040011

§     Arms [weapons] (Grease for -)

§     Смазки для оружия консистентные

 

კარბიურირებული წვადი ნარევები

040020

§     Vaporized fuel mixtures

§     Смеси горючие карбюрированные

 

კარნაუბულის ცვილი

040021

§     Carnauba wax

§     Воск карнаубский

 

კვარები (ცეცხლის გასაჩაღებელი მერქნის - )

040006

§     Wood spills for lighting

§     Материалы из древесины и бумаги для растопки

 

კონსისტენტური საზეთები

040060

§     Lubricating grease

§     Смазки консистентные

 

კონსისტენტური საზეთები იარაღისათვის

040011

§     Grease for arms [weapons]

§     Смазки для оружия консистентные

 

კონსისტენტური საპოხები ღვედებისათვის

040033

§     Grease for belts

§     Смазки консистентные для ремней

 

კოქსი

040031

§     Coke

§     Кокс

 

ლამპის პატრუქები

040061

§     Lamp wicks

§     Фитили  для свечей, ламп

 

ლანოლინი [ცხიმოფლი, მატყლის ცხიმი]

040074

§     Lanolin

§     Жир шерстный [ланолин]

 

ლიგროინი

040045

§     Ligroin

§     Лигроин

 

მაზუთი

040064

§     Mazut

§     Мазут

 

მერქნის ბრიკეტები

040018

§     Wood briquettes

§     Брикеты из древесины

 

მზესუმზირის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის

040075

§     Sunflower oil for industrial purposes

§     Масло подсолнечное для промышленных целей

 

მინერალური საწვავი

040032

§     Mineral fuel

§     Топливо минеральное

 

მტვრის მოსაცილებელი შედგენილობები

040038

§     Dust removing preparations

§     Препараты для удаления пыли

 

მტვრის შემკვრელი შედგენილობები

040012

§     Dust binding compositions for sweeping

§     Составы связующие для пыли

 

მტვრის შემკვრელი შედგენილობები

040079

§     Dust laying compositions

§     Составы связующие для пыли

 

მტვრის შემკვრელი შედგენილობები

040012

§     Sweeping (Dust binding compositions for -)

§     Составы связующие для пыли

 

მურა ნახშირი

040062

§     Lignite

§     Уголь бурый

 

მყარი აირები [საწვავი]

040088

§     Gas (Solidified -) [fuel]

§     Газы отвержденные [топливо]

 

მყარი აირები [საწვავი]

040088

§     Solidified gases [fuel]

§     Газы отвержденные [топливо]

 

მყარი ცხიმები

040037

§     Tallow

§     Жиры твердые

 

ნავთი

040059

§     Kerosene

§     Керосин

 

ნავთობი, ნედლი ან გადამუშავებული

040071

§     Petroleum, raw or refined

§     Нефть, в том числе переработанная

 

ნავთობის აირი

040050

§     Oil-gas

§     Газ нефтяной

 

ნავთობის ეთერი

040044

§     Petroleum ether

§     Эфир петролейный

 

ნაძვისხის სანთლები

040010

§     Christmas tree candles

§     Свечи для новогодных елок

 

ნედლი ნავთობი [ნაფტა]

040066

§     Naphtha

§     Нафта

 

ოლეინი

040068

§     Oleine

§     Олеин

 

პარაფინი

040070

§     Paraffin

§     Парафин

 

პატრუქები (ლამპის - )

040061

§     Wicks (Lamp -)

§     Фитили для свечей, ламп

 

პატრუქები სანთლებისათვის

040046

§     Wicks for candles

§     Фитили для свечей, ламп

 

საზეთი მასალები

040063

§     Lubricants

§     Материалы смозочные

 

საზეთ-მაცივებელი სითხეები

040101

§     Cutting fluids

§     Жидкости смазочно-охлаждающие

 

სანათი აირი

040040

§     Lighting (Gas for -)

§     Газ для освещения

 

სანათი საწვავი

040041

§     Lighting fuel

§     Топливо для освещения

 

სანათი ცვილი

040029

§     Illuminating wax

§     Воск для освещения

 

სანათი ცხიმები

040039

§     Illuminating grease

§     Жиры для освещения

 

სანთლები (ნაძვისხის - )

040010

§     Candles (Christmas tree -)

§     Свечи для новогодних елок

 

სანთლები (სანათი - )

040015

§     Candles

§     Свечи для освещения

 

სანთლები (სანათი - )

040015

§     Tapers

§     Свечи для освещения

 

სანთლები (სურნელოვანი – )

040105

§     Candles (Perfumed -)

§     Свечи парфюмерные

 

საპოხი გრაფიტი

040052

§     Lubricating graphite

§     Графит смазочный

 

საპოხი ზეთები

040042

§     Lubricating oil

§     Масла смазочные

 

საპოხი ცხიმები (ტყავის - )

040034

§     Grease for leather

§     Жиры для смазки кожи

 

საპოხი ცხიმები (ფეხსაცმლის - )

040026

§     Grease for boots

§     Жиры для смазки обуви

 

საპოხი ცხიმები (ფეხსაცმლის - )

040026

§     Grease for shoes

§     Жиры для смазки обуви

 

საღებავის ზეთები

040102

§     Paints (Oils for -)

§     Масла для красок

 

საწვავი

040025

§     Fuel

§     Горючее

 

საწვავი აირი

040049

§     Fuel gas

§     Газ топливный

 

საწვავი ზეთი

040084

§     Combustible oil

§     Масла горючие

 

საწვავი ზეთი

040084

§     Fuel oil

§     Масло горючее

 

საწვავი ნარევები (კარბიურირებული - )

040020

§     Fuel mixtures (Vaporized -)

§     Смеси горючие карбюрированные

 

საწვავის ბრიკეტები

040019

§     Briquettes (Combustible -)

§     Брикеты топливные

 

სითხეები  (საზეთ-მაცივებელი - )

040101

§     Fluids (Cutting -)

§     Жидкости смазочно-охлаждающие

 

სოიის ზეთი სამზარეულოს ჭურჭლისათვის (მიწვის თავიდან ასაცილებელი - )

040058

§     Soya bean oil preparations for non-stick treatment of cooking utensils

§     Препараты из соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания

 

სპირტზე დამზადებული საწვავი

040004

§     Fuel with an alcoholic base

§     Топливо на основе спирта

 

სპირტი [საწვავი]

040003

§     Alcohol [fuel]

§     Спирт [топливо]

 

სტეარინი

040073

§     Stearine

§     Стеарин

 

სურნელოვანი სანთლები

040105

§     Perfumed candles

§     Свечи парфюмерные

 

ტექნიკური ზეთები

040087

§     Industrial oil

§     Масла технические

 

ტექნიკური ცვილი

040030

§     Industrial wax

§     Воск для промышленных целей

 

ტექნიკური ცხიმები

040035

§     Industrial grease

§     Жиры технические

 

ტორფი [საწვავი]

040024

§     Peat [fuel]

§     Торф [топливо]

 

ტორფის ბრიკეტები [საწვავი]

040017

§     Peat (Blocks of -) [fuel]

§     Торф брикетированный [топливо]

 

ტორფის ბრიკეტები [საწვავი]

040017

§     Peat briquettes [fuel]

§     Торф брикетированный [топливо]

 

ტყავის დამცავი ზეთები  და ცხიმები 

040086

§     Leather (Preservatives for -) [oils and greases]

§     Жиры и масла для предохранения кожи

 

ტყავის დამცავი ზეთები და ცხიმები

040090

§     Oil for the preservation of leather

§     Жиры и масла для предохранения кожи

 

ტყავის საპოხი ცხიმები

040034

§     Leather (Grease for -)

§     Жиры для смазки кожи

 

ფეხსაცმლის საპოხი ცხიმები

040026

§     Shoes (Grease for -)

§     Жиры для смазки обуви

 

ფეხსაცმლის საპოხი ცხიმები

040026

§     Boots (Grease for -)

§     Жиры для смазки обуви

 

ფუტკრის ცვილი

040001

§     Beeswax

§     Воск пчелиный

 

ქანცვილი [ოზოკერიტი]

040069

§     Ozocerite [ozokerite]

§     Воск горный [озокерит]

 

ქაღალდის კვარები (ცეცხლის გასაჩაღებელი - )

040005

§     Paper spills for lighting

§     Материалы из древесины и бумаги для растопки

 

ქვანახშირი

040023

§     Coal

§     Уголь каменный

 

ქვანახშირის ბრიკეტები

040016

§     Coal briquettes

§     Уголь каменный брикетированный

 

ქვანახშირის ზეთი

040054

§     Coal naphtha

§     Масло каменноугольное

 

ქვანახშირის მტვერი [საწვავი]

040072

§     Coal dust [fuel]

§     Пыль угольная [топливо]

 

ქვანახშირის ფისის ზეთი

040053

§     Coal tar oil

§     Масло из каменноугольной смолы

 

ქვის ან აგურის წყობის დამცავი ზეთები

040055

§     Masonry (Oil for the preservation of -)

§     Масла для предохранения каменной или кирпичной кладки

 

ქსილენი

040078

§     Xylene

§     Ксилен

 

ქსილოლი

040077

§     Xylol

§     Ксилол

 

ღამის ლამპები [სანთლები]

040076

§     Nightlights [candles]

§     Ночники [свечи]

 

ღვედების ასრიალების [ბუქსაობის] საწინააღმდეგო საშუალებები

040009

§     Belts (Non-slipping preparations for -)

§     Препараты препятствующие проскальзиванию [буксованию] ремней

 

ღვედების კონსისტენტური საპოხები

040033

§     Belts (Grease for -)

§     Смазки консистентные для ремней

 

შალგის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის

040065

§     Rape oil for industrial purposes

§     Масло сурепное для промышленных целей

 

შეშა

040013

§     Firewood

§     Дрова

 

ცერეზინი

040022

§     Ceresine

§     Церезин

 

ცეცხლის გასაჩაღებელი მერქნის კვარები

040006

§     Lighting (Wood spills for -)

§     Материалы из древесины и бумаги для растопки

 

ცეცხლის გასაჩაღებელი ქაღალდის კვარები

040005

§     Lighting (Paper spills for -)

§     Материалы из древесины и бумаги  для растопки

 

ცეცხლის დასანთები სახმელებლები

040007

§     Firelighters

§     Материалы из древесины и бумаги для растопки

 

ცვილი [ნედლეული]

040027

§     Wax [raw material]

§     Воск [сырье]

 

ცვილი ღვედებისათვის

040028

§     Belting wax

§     Воск для ремней

 

ცხიმები (სანათი - )

040039

§     Grease (Illuminating -)

§     Жиры для освещения

 

ცხიმოფლი, მატყლის ცხიმი [ლანოლინი]

040074

§     Wool grease

§     Жир шерстный [ланолин]

 

ძვლის ზეთი სამრეწველო მიზნებისათვის

040067

§     Bone oil for industrial purposes

§     Масло костяное для промышленных целей

 

ძრავას ზეთი

040104

§     Motor oil

§     Масло моторное

 

ძრავას საწვავი

040081

§     Carburants

§     Горючее

 

ძრავას საწვავი

040081

§     Motor fuel

§     Горючее

 

ძრავას საწვავის არაქიმიური დანამატები

040085

§     Motor fuel (Additives, non-chemical, to -)

§     Добавки нехимические для моторного масла

 

ხის ნახშირი [საწვავი]

040014

§     Charcoal [fuel]

§     Уголь древесный [топливо]