კლასი 19

 

არალითონური სამშენებლო მასალა; სამშენებლო დანიშნულების არალითონური ხისტი მილები; ასფალტი, ფისები და ბიტუმი; არალითონური მოძრავი კონსტრუქციები და ნაგებობები; არალითონური ძეგლები.

 

 

 

აბაზანები ფრინველებისათვის [არალითონური კონსტრუქციები]

190194

§     Bird baths [structures, not of metal]

§     Ванны для птиц

 

აგური

190038

§     Bricks

§     Кирпичи

 

აგურის თიხა

190039

§     Bricks (Earth for -)

§     Глина  кирпичная

 

აზბესტიანი სამშენებლო ხსნარები

190005

§     Asbestos mortar

§     Растворы стоительные содержащие асбест

 

აზბესტცემენტი

190004

§     Asbestos cement

§     Асбестоцемент

 

აკვარიუმები [კონსტრუქციები]

190190

§     Aquaria [structures]

§     Аквариумы. [конструкции]

 

აკვარიუმის ქვიშა

190234

§     Aquarium sand

§     Песок для аквариумов

 

აკვარიუმის ხრეში

190233

§     Aquarium gravel

§     Гравий  для  аквариумов

 

აკლდამები, არალითონური

190174

§     Tombs, not of metal

§     Памятники  надгробные

 

აკლდამები, არალითონური [სამარე]

190215

§     Vaults, not of metal [burial]

§     Склепы

 

ალებასტრი

190003

§     Alabaster

§     Алебастр

 

ალებასტრის მინა

190002

§     Alabaster glass

§     Стекло алебастровое

 

ამწოვი ხუფები ბუხრისათვის

190049

§     Mantlepieces

§     Колпаки вытяжные над плитами

 

ანძები [ბოძები], არალითონური

190124

§     Masts [poles], not of metal

§     Элементы вертикальные высотные

 

ასფალტი

190013

§     Asphalt

§     Асфальт

 

ასფალტის საფარი გზებისათვის

190014

§     Asphalt paving

§     Покрытие дорожные асфальтовые

 

აუზები (საცურაო - ) [კონსტრუქციები], არალითონური

190196

§     Pools (Swimming -) [structures, not of metal]

§     Бассейны плавательные  [конструкции]

 

ბადე (მწერების საწინააღმდეგო – ), არალითონური

190239

§     Screens (Insect -) not of metal

§     Сетки  противонасекомные

 

ბარაკები

190019

§     Huts

§     Бараки

 

ბეტონი

190023

§     Concrete

§     Бетон

 

ბეტონის სამშენებლო ელემენტები

190024

§     Concrete building elements

§     Элементы из бетона

 

ბეტონის შეფიცვრა, არალითონური

190198

§     Concrete (Shuttering, not of metal, for -)

§     Опалубки для бетона

 

ბიტუმი

190017

§     Bitumen

§     Битум

 

ბიტუმის სამშენებლო მასალა

190025

§     Bituminous products for building

§     Материалы битумные,  строительные

 

ბიტუმის საფარები სახურავისათვის

190082

§     Bituminous coatings for roofing

§     Покрытие  кровельные

 

ბიუსტები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს - )

190202

§     Busts of stone, concrete or marble

§     Бюсты из камня,  бетона  или мрамора

 

ბლანტი საჟღენთი მასალა

190171

§     Tar

§     Материалы вязкие, жидкие, предназначеные для пропитки

 

ბლანტი სითხით გაჟღენთილი სამშენებლო თამასები

190018

§     Tarred strips, for building

§     Полосы  пропитанные  вязким, жидким  материалом, строительные

 

ბოძები (ელექტროგადამცემი ხაზების - ), არალითონური

190079

§     Poles, not of metal, for electric power lines

§     Конструкция вертикальная высотная для линий электропередач

 

ბოძები (ელექტროგადამცემი ხაზების - ), არალითონური

190079

§     Posts, not of metal, for electric power lines

§     Конструкция вертикальная высотная для линий электропередач

 

ბოძები, არალითონური

190206

§     Posts, not of metal

§     Элементы вертикальные высотные

 

ბრიკეტის ან აგურის [ქვის] წყობის შემკვრელი ნივთიერებები

190040

§     Stones (Binding agents for making -)

§     Вещества связующие  для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки

 

ბრძმედის ცემენტი

190093

§     Blast furnaces (Cement for -)

§     Цемент  для доменных  печей

 

ბუიები, არალითონური, არამნათი

190195

§     Beacons, not of metal, non-luminous

§     Буи  несветящие

 

ბუნკერები, არალითონური

190169

§     Silos, not of metal

§     Хранилища

 

გადასაადგილებელი კონსტრუქციები, არალითონური

190119

§     Buildings, transportable, not of metal

§     Конструкции  передвижные

 

გადასატანი სათბურები, არალითონური

190167

§     Greenhouses, transportable, not of metal

§     Оранжереи  переносные

 

გასახდელეი კაბინები, არალითონური

190203

§     Cabanas not of metal

§     Кабины для  раздевания

 

გემსაბმელი ბოძკინტებიკნეხტები, არალითონური

190187

§     Mooring bollards, not of metal

§     Кнехты

 

გეოტექსტილი

190236

§     Geotextiles

§     Геотекстиль

 

გზის მოსანიშნი ფურცლები და ზოლები ხელოვნური მასალისაგან

190122

§     Road marking sheets and strips of synthetic material

§     Полотна  из  искуственных материалов  для  разметки дорог

 

გზის სამშენებლო და მოსაკირწყლი მასალა

190051

§     Roads (Materials for making and coating -)

§     Материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия

 

გზის საფარი  მასალა

190161

§     Road coating materials

§     Материалы для дорожных покрытий

 

გზის საფარი ფილები, არალითონური

190219

§     Paving slabs, not of metal

§     Плиты   для  дорожных покрытий

 

გზის საფარი ფილები, არალითონური

190219

§     Slabs, not of metal

§     Плиты для дорожных покрытий

 

გზის საფარის სარემონტო შემკვრელი ნივთიერებები

190110

§     Road repair (Binding material for -)

§     Вещества связывающие для ремонта дорожных покрытий

 

გისოსები, არალითონური

190177

§     Latticework, not of metal

§     Ограждения  решетчатые.

 

გისოსები, არალითონური

190177

§     Trellises, not of metal

§     Ограждения  решетчатые

 

გრანიტი

190098

§     Granite

§     Гранит

 

გრანულირებული მინა (გზის მოსანიშნი - )

190121

§     Granules for marking out roads (Glass -)

§     Стекло  гранулированное для разметки  дорог

 

დამუშავებული ხეტყე

190029

§     Timber (Manufactured -)

§     Лесоматериалы  обработанные

 

დამცავი ბარიერები გზებისათვის, არალითონური

190227

§     Crash barriers, not of metal, for roads

§     Ограждения защитные  для дорог

 

დარაბები [გარე], ლითონისა და ქსოვილისაგან დამზადებულის გარდა

190107

§     Blinds [outdoor], not of metal and not of textile

§     Шторы [ставни]  наружные  [за исключением металлических и из текстильных  материалов]

 

დარაბები, არალითონური

190133

§     Shutters, not of metal

§     Ставни

 

დასაფარი მასალა (სამშენებლო - ), არალითონური

190150

§     Cladding, not of metal, for building

§     Покрытия

 

დასაფარი მასალა (სამშენებლო - ), არალითონური

190150

§     Coverings, not of metal, for building

§     Покрытия

 

დასაფარი მასალა (სამშენებლო - ), არალითონური

190150

§     Facings, not of metal, for building

§     Покрития

 

დასაფარი მასალა (სამშენებლო - ), არალითონური

190150

§     Linings, not of metal, for building

§     Покрития

 

დასაფარი მასალა (სამშენებლო - ), არალითონური

190150

§     Surfacings, not of metal, for building

§     Покрытия

 

დასაყენებელი კონსტრუქციები (ველოსიპედის - ), არალითონური

190199

§     Parking bicycles (Installations, not of metal, for -)

§     Сооружения для паркования велосипедов

 

დაუმუშავებელი ცარცი

190072

§     Chalk (Raw -)

§     Мел необработанный

 

დახერხილი ხეტყე

190031

§     Timber (Sawn -)

§      

 

ველოსიპედის დასაყენებელი კონსტრუქციები, არალითონური

190199

§     Bicycle parking installations, not of metal

§     Сооружения  для паркования  велосипедов

 

ვერცხლის შემცველი ქვიშა

190010

§     Silver sand

§     Песок  сереброносный

 

ვინილის მიმმართველი ძელები

190238

§     Vinyl siding

§     Полозья  виниловые

 

ვიტრაჟები

190182

§     Stained-glass windows

§     Витражи

 

ვიტრაჟები

190182

§     Windows (Stained-glass -)

§     Витражи

 

ვოლიერები, არალითონური [კონსტრუქციები]

190184

§     Aviaries, not of metal [structures]

§     Вольеры  для птиц.

 

ზღუდარები კარებისა და ფანჯრებისათვის, არალითონური

190114

§     Lintels, not of metal

§     Перемычки дверные и оконные

 

ზღურბლები, არალითონური

190162

§     Sills, not of metal

§     Пороги  [дверей]

 

თაბაშირი

190102

§     Gypsum

§     Гипс

 

თაბაშირი შიგა სამუშაოებისათვის

190054

§     Plaster *

§     Гипс для внутренних работ

 

თიხა (აგურის - )

190039

§     Earth for bricks

§     Глина кирпичная

 

თიხა (სამეთუნეო - ), [დაუმუშავებელი მასალა]

190047

§     Clay (Potters' -) [raw material]

§     Глина  гончарная [сырье для керамических изделий]

 

თიხა*

190096

§     Clay *

§     Глина*

 

იატაკები, არალითონური

190147

§     Floors, not of metal

§     Перекрытия

 

იატაკის, ფენილის ფილები, არალითონური

190214

§     Floor tiles, not of metal

§     Плитки  для настилов,  полов

 

ირიბანები, არალითონური

190086

§     Props, not of metal

§     Раскосы

 

კარები, არალითონური*

190069

§     Doors, not of metal *

§     Двери*

 

კარის ლირსები, არალითონური

190154

§     Door panels, not of metal

§     Филенки    дверные

 

კარის ჩარჩოები, არალითონური

190209

§     Door casings, not of metal

§     Арматура  дверная

 

კარის ჩარჩოები, არალითონური

190209

§     Door frames, not of metal

§     Арматура  дверная

 

კარკასები (სამშენებლო - ), არალითონური

190050

§     Framework, not of metal, for building

§     Каркасы

 

კარნიზები, ლავგარდანები არალითონური

190064

§     Cornices, not of metal

§     Карнизы

 

კედლის მოსაპირკეთებელი სამშენებლო მასალა, არალითონური

190130

§     Wall claddings, not of metal, for building

§     Облицовки для стен

 

კედლის საფარი, შემონაკერი, არალითონური

190138

§     Wall linings, not of metal, for building

§     Обшивка для стен

 

კედლის შესამოსი პანელები, არალითონური

190189

§     Wainscotting, not of metal

§     Панели для обшивки стен

 

კერამიკის მილები

190101

§     Sandstone tubes

§     Трубы  керамические

 

კესონები წყალქვეშა სამშენებლო სამუშაოებისათვის

190042

§     Caissons for construction work under water

§     Кессоны для строительных  работ под  водой

 

კვამლსადენები, არალითონური

190218

§     Chimney shafts, not of metal

§     Дымоходы

 

კვარცი

190073

§     Quartz

§     Кварц

 

კიბეები, არალითონური

190222

§     Staircases, not of metal

§     Лестницы  неметаллические

 

კიბის საფეხურებიარალითონური

190074

§     Stair-treads [steps], not of metal

§     Марши  лестничные

 

კიბის ჩანა, არალითონური

190113

§     Stringers [parts of staircases], not of metal

§     Косоуры  лестниц

 

კირი

190052

§     Lime

§     Известь

 

კირიანი მერგელი

190211

§     Calcareous marl

§     Мергель известковый

 

კირქვა

190043

§     Calcareous stone

§     Известняк

 

კირქვა

190043

§     Limestone

§     Известняк

 

კონსტრუქციები, არალითონური

190061

§     Buildings, not of metal

§     Конструкции

 

კორპი [დაწნეხილი]

190111

§     Cork [compressed]

§     Пробка  [прессованная]

 

კოშკურები, ტრამპლინები წყალში ხტომისათვის, არალითონური

190152

§     Diving boards, not of metal

§     Вишки, трамзлины для прижков в воду

 

კოჭები, ძელებიარალითონური

190083

§     Girders, not of metal

§     Балки

 

კრამიტი

190151

§     Pantiles

§     Черепица

 

კრამიტი, არალითონური

190151

§     Tiles, not of metal

§     Черепица

 

კუთხოვანები, არალითონური

190067

§     Angle irons, not of metal

§     Уголки

 

ლარტყები, არალითონური

190109

§     Laths, not of metal

§     Обрешетки

 

ლელქაში, სამშენებლო

190163

§     Reeds, for building

§     Камыш

 

ლერწმის შეცხობილი ნაწნეხი [სამშენებლო მასალა]

190231

§     Bagasses of cane (Agglomerated -) [building material]

§     Жом тростника  алгомерированный.

 

მაგნეზიური ცემენტი

190118

§     Magnesia cement

§     Цемент магнезиальный

 

მაკადამი [გზის ღორღიანი საფარი]

190116

§     Macadam

§     Покрытия  дорожные щебеночные типа “макадам”

 

მარმარილო

190120

§     Marble

§     Мрамор

 

მემორიალური დაფები, არალითონური

190089

§     Memorial plaques, not of metal

§     Доски мемориальные

 

მერგელი (კირიანი - )

190211

§     Marl (Calcareous -)

§     Мергель известковая.

 

მერქნის მასის სამშენებლო მუყაო

190201

§     Wood pulp board, for building

§     Картон из древесной массы [конструкции]

 

მესრები (საფლავის - ), არალითონური

190081

§     Enclosures (Tomb or grave -), not of metal

§     Обрамление для надгробных памятников

 

მესრები, არალითონური

190134

§     Palings, not of metal

§     Ограды

 

მესრები, არალითონური

190134

§     Palisading, not of metal

§     Ограды

 

მთის  ბროლი [კვარცი]

190168

§     Silica [quartz]

§     Хрусталь горный

 

მთის ბროლი [კვარცი]

190073

§     Rock crystal

§     Кварц [горный хрусталь]

 

მილები (სადრენაჟო - ), არალითონური

190220

§     Pipes (Drain -) not of metal

§     Трубы дренажные, неметаллические

 

მილები (წყალსადენი - ), არალითონური

190076

§     Pipes (Water-) not of metal

§     Трубы  водопроводные

 

მილები (წყალსადინარი - ), არალითონური

190075

§     Pipes (Gutter -) not of metal

§     Трубы  водосточные

 

მილსადენები (სადაწნეო - ), არალითონური

190232

§     Pipes (Penstock -), not of metal

§     Трубопроводы  напорные

 

მილსადენები (სავენტილაციო და ჰაერის კონდიცირების  დანადგარების - ), არალითონური

190235

§     Ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning installations

§     Трубы  для  вентиляционных  установок  и кондионеров

 

მილსადენის განშტოებები, არალითონური

190080

§     Branching pipes, not of metal

§     Ответвления  для  трубопроводов

 

მინა (ალებასტრის - )

190002

§     Glass (Alabaster -)

§     Стекло  алебастровое

 

მინა (გზის მოსანიშნი გრანულირებული - )

190121

§     Glass granules for road marking

§     Стекло  гранулированное для разметки  дорог

 

მინა (სამშენებლო - )

190063

§     Glass (Building -)

§     Стекло

 

მნათი ფენილი გზებისათვის

190115

§     Lighting slabs

§     Покрытия дорожные светящиеся

 

მნათი ფენილი გზებისათვის

190115

§     Luminous paving

§     Покрытия  дорожные  светящиеся

 

მოზაიკა (სამშენებლო - )

190126

§     Mosaics for building

§     Мозайки строительные

 

მუყაო (სამშენებლო - )

190045

§     Cardboard (Building -)

§     Картон строительный

 

მუყაო (სამშენებლო - )

190045

§     Paperboard for building

§     Картон строительный

 

მუხის ტკეჩი

190125

§     Cask wood

§     Клепка дубовая

 

მუხის ტკეჩი

190125

§     Stave wood

§     Клепка дубовая

 

მცურავი ნავმისაბმელები, არალითონური

190188

§     Floating docks, not of metal, for mooring boats

§     Причалы плавучие для швартования судов

 

მწერების საწინააღმდეგო  ბადე, არალითონური

190239

§     Insect screens not of metal

§     Сетки  противонасекомные

 

ნავმისაბმელები (მცურავი - ), არალითონური

190188

§     Docks, not of metal, for mooring boats (Floating -)

§     Причалы плавучие для швартования судов

 

ნავმისაბმელები (მცურავი - ), არალითონური

190188

§     Mooring boats (Floating docks, not of metal, for -)

§     Причалы плавучие для швартования судов

 

ნარანდიანი ხიმინჯები, არალითონური

190136

§     Pilings, not of metal

§     Сваи  шунтовые

 

ნარანდიანი ხიმინჯები., არალითონური

190136

§     Sheet piles, not of metal

§     Сваи   шунтовые

 

ნაწილობრივ დამუშავებული ხეტყე

190026

§     Wood, semi-worked

§     Лесоматериалы, частично обработанные

 

ნივნივები (სახურავის - )

190009

§     Hips for roofing

§     Стропила для  криш

 

ოლივინი მშენებლობისათვის

190132

§     Olivine for building

§     Оливин для строительных целей.

 

ორანჟერეის კარკასები, არალითონური

190210

§     Horticultural frames, not of metal

§     Каркасы  для оранжерей

 

პანელები (სამშენებლო - ), არალითონური

190223

§     Panels (Building -) not of metal

§     Щиты  строительные

 

პარკეტი

190112

§     Flooring (Parquet -)

§     Паркет

 

პარკეტი

190112

§     Parquet flooring

§     Паркет

 

პარკეტის პლინთუსები

190106

§     Parquet floor boards

§     Фризы  паркетные

 

პირუტყვის სადგომები

190084

§     Pigsties

§     Хлевы

 

პლატფორმები, ასაწყობი, არალითონური

190158

§     Platforms, prefabricated, not of metal

§     Платформы  сборные

 

პლინთუსები (პარკეტის - )

190106

§     Floor boards (Parquet -)

§     Фризы  паркетные

 

ჟალუზები, არალითონური

190103

§     Jalousies, not of metal

§     Жалюзы

 

რეკლამისა და განცხადებების  სვეტები, არალითონური

190001

§     Advertisement columns, not of metal

§     Столбы  для объявлений, неметаллические

 

რიკულები

190016

§     Balustrading

§     Балясины

 

რკინიგზის შპალები, არალითონური

190176

§     Railroad ties, not of metal

§     Шпалы железнодорожные

 

რკინიგზის შპალები, არალითონური

190176

§     Railway sleepers, not of metal

§     Шпалы железнодорожные

 

საარმატურო სამშენებლო მასალა, არალითონური

190191

§     Reinforcing materials, not of metal, for building

§     Материалы  армирующие

 

საგდულიანი  კარები, არალითონური

190022

§     Folding doors, not of metal

§     Двери створчатые

 

საგდულიანი ფანჯრები, სარკმლები, არალითონური

190179

§     Casement windows, not of metal

§     Переплеты  оконные, створные

 

საგზაო არამნათი, არამექანიკური ნიშნები, არალითონური

190164

§     Signs, non-luminous and non-mechanical, not of metal, for roads

§     Знаки дорожные, несветящиеся немеханические

 

საგლესები [სამშენებლო მასალა]

190129

§     Coatings [building materials]

§     Обмазки

 

სადაწნეო მილსადენები, არალითონური

190232

§     Penstock pipes, not of metal

§     Трубопроводы  напорные

 

სადრენაჟო მილები, არალითონური

190220

§     Drain pipes, not of metal

§     Трубы  дренажные неметаллические

 

სადრენაჟო მილის სარქვლები, ლითონისა და პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა

190221

§     Drain traps [valves], not of metal or plastic

§     Клапаны  дренажных  труб  [за исключением  металлических и пластмассовых]

 

სავაჭრო ფარდულები

190020

§     Fair huts

§     Лавочки для рынков

 

სათბურის კარკასები, არალითონური

190210

§     Greenhouse frames, not of metal

§     Каркасы  для  оранжерей

 

სათვალიერებელი ჭის სახურავები, არალითონური

190070

§     Manhole covers, not of metal

§     Крыши для смотровых колодцев

 

საიზოლაციო მინა [მშენებლობა]

190180

§     Insulating glass [building]

§     Стекло  изоляционное

 

საკვამურები, არალითონური

190055

§     Chimneys, not of metal

§     Трубы  дымовые

 

საკვამურის დამაგრძელებლები, არალითონური

190217

§     Lengthening pieces, not of metal, for chimneys

§     Удлинители для  дымовых печей

 

საკვამურის დეფლექტორები, არალითონური

190212

§     Chimney cowls, not of metal

§     Дефлекторы  на  дымовых трубах.

 

საკვამურის, საკვამლე მილის ხუფები, არალითონური

190216

§     Chimney pots, not of metal

§     Колпаки  на дымовых  трубах

 

სამეთუნეო თიხა

190011

§     Potters' clay

§     Глина  гончарная

 

სამსხმელო ყალიბები, არალითონური

190091

§     Foundry molds [moulds], not of metal

§     Формы  литейные

 

სამშენებლო კარკასები, არალითონური

190050

§     Building (Framework for -), not of metal

§     Каркасы

 

სამშენებლო მასალა, არალითონური

190197

§     Building materials, not of metal

§     Материалы строительные

 

სამშენებლო მასალა, არალითონური

190197

§     Construction materials, not of metal

§     Материалы строительные

 

სამშენებლო მინა

190063

§     Building glass

§     Стекло

 

სამშენებლო მუყაო [დაბიტუმებული]

190046

§     Building cardboard [asphalted]

§     Картон  [битумированный]

 

სამშენებლო პანელები, არალითონური

190223

§     Building panels, not of metal

§     Щиты  строительные

 

სამშენებლო ფიცარი

190149

§     Planks [wood for building]

§     Материалы деревяные тонкие

 

სამშენებლო ქაღალდი

190062

§     Building paper

§     Бумага

 

სამშენებლო ქვა

190141

§     Building stone

§     Камень

 

სამშენებლო ხეტყე

190027

§     Building timber

§     Леса строительные

 

სამშენებლო ხეტყე

190027

§     Lumber

§     Леса строительные

 

სამშენებლო ხსნარები

190053

§     Grout

§     Растворы   строительные

 

სამშენებლო ხსნარები

190053

§     Mortar for building

§     Растворы строительные

 

სანაკეთო ხის მასალა

190030

§     Wood for making household utensils

§     Древесина  поделочная

 

საპირაპირე ზესადებები სახურავის ჰიდროიზოლაციისათვის, არალითონური

190066

§     Roof flashing, not of metal

§     Накладки стыковые для  гидроизоляции крыш

 

საპირაპირე ზესადებები ჰიდროიზოლაციისათვის, სამშენებლო, არალითონური

190131

§     Flashing, not of metal, for building

§     Элементы для гидроизоляции

 

სარაკეტო გამშვები დანადგარის პლატფორმები

190108

§     Rocket launching platforms, not of metal

§     Платформы для пусковых ракетных устройств

 

სარკის მინა ფანჯრებისათვის  (სამშენებლო - )

190095

§     Plate glass [windows], for building

§     Стекло строительное, оконное, зеркальное

 

სასიგნალო არამნათი, არამექანიკური ნიშნები, არალითონური

190165

§     Signs, not of metal (Non-luminous and non-mechanical -)

§     Знаки сигнальные, несветящиеся, немеханические

 

სასიგნალო არამნათი, არამექანიკური პანელები, არალითონური

190137

§     Signalling panels, non-luminous and non-mechanical, not of metal

§     Панели  сигнальные, несветящиеся, немеханические

 

საფანერე მერქანი

190034

§     Veneer wood

§     Древесина  фанерочная

 

საფარები გადახურავისათვის, არალითონური

190071

§     Roof coverings, not of metal

§     Покрытия кровельные

 

საფლავის დაფები, არალითონური

190088

§     Tombstone plaques, not of metal

§     Плиты надгробные

 

საფლავის მესრები, არალითონური

190081

§     Grave or tomb enclosures, not of metal

§     Обрамление  для надгробных  памятников

 

საფლავის მესრები, არალითონური

190081

§     Tomb or grave enclosures, not of metal

§     Обрамление для надгробных памятников

 

საფლავის სტელები, არალითონური

190226

§     Tombstone stelae, not of metal

§     Стелы  надгробные

 

საფლავის ფილები, არალითონური

190088

§     Gravestone slabs, not of metal

§     Плиты  надгробные

 

საფლავის ქვები

190144

§     Gravestones

§     Камни  надгробные

 

საფლავის ქვები

190144

§     Tombstones

§     Камни  надгробные

 

საფლავის ძეგლები, არალითონური

190225

§     Tombs [monuments], not of metal

§     Памятники  надгробные

 

საფოსტო ყუთები ქვის ან აგურისაგან

190228

§     Letter boxes of masonry

§     Ящики почтовые из камня или кирпича

 

საქათმეები, არალითონური

190156

§     Chicken-houses, not of metal

§     Курятники

 

საღებავის შესასხურებელი კაბინები, არალითონური

190205

§     Paint spraying booths, not of metal

§     Кюветы для красок в краскораспылителях

 

საღუმლე ცემენტი

190092

§     Furnaces (Cement for -)

§     Цемент  для  печей

 

საყალიბე ხეტყე

190127

§     Moldable wood

§     Древесина формуемая

 

საყალიბე ხეტყე

190127

§     Mouldable wood

§     Древесина формуемая

 

საჩეხები, მარკიზები (სამშენებლო - ), არალითონური

190123

§     Porches, not of metal, for building

§     Навесы  [конструкции]

 

საციგურაო მოედნები [არალითონური კონსტრუქციები]

190139

§     Skating rinks [structures, not of metal]

§     Катки

 

საცურაო აუზები [კონსტრუქციები], არალითონური

190196

§     Swimming pools [structures, not of metal]

§     Бассейны  плавательные (конструкции).

 

სახურავები მზის ელემენტებით, არალითონური

190240

§     Roofing, not of metal, incorporating solar cells

§     Покрытие кровельное со встроенными солнечными элементамиб неметаллические

 

სახურავები, არალითონური

190173

§     Roofing, not of metal

§     Кровли

 

სახურავის ნივნივები

190009

§     Roofing (Hips for -)

§     Стропила для крыш

 

საჯინიბოები

190085

§     Stables

§     Хлевы

 

სვეტები (რეკლამისა და განცხადებების - ), არალითონური

190001

§     Columns (Advertisement -), not of metal

§     Столбы  для объявлений неметаллические.

 

სტატუეტები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს - )

190224

§     Figurines [statuettes] of stone, concrete or marble

§     Статуи  из  камня, бетона или  мрамора

 

სტატუეტები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს - )

190224

§     Statuettes of stone, concrete or marble

§     Статуетки из камня, бетона или мрамора

 

ტელეგრაფის ბოძები

190155

§     Telegraph posts, not of metal

§     Столбы  телеграфные

 

ტელეფონის კაბინები, არალითონური

190041

§     Telephone booths, not of metal

§     Будки телефонные неметаллические

 

ტელეფონის ჯიხურები, არალითონური

190041

§     Telephone boxes, not of metal

§     Будки телефонные неметаллические

 

ტერაკოტა

190172

§     Terra cotta

§     Теракота

 

ტიხრები, არალითონური

190060

§     Partitions, not of metal

§     Перегородки

 

ტუფი

190145

§     Tufa

§     Туф

 

უსაფრთხო არმირებული მინა

190192

§     Safety glass

§     Стекло  армированное

 

ფანჩატური [კონსტრუქციები]

190175

§     Arbours [structures]

§     Беседки  увитые зеленью

 

ფანჯრები, არალითონური

190068

§     Windows, not of metal

§     Окна

 

ფანჯრის მინა (სამშენებლო - )

190183

§     Window glass, for building

§     Стекло оконное [за исключением стекла для окон транспортных  средств]

 

ფანჯრის მინა, სატრანსპორტო საშუალებების ფანჯრის მინის გარდა

190181

§     Window glass, except glass for vehicle windows

§     Стекло оконное [за исключением стекла для окон транспортных  средств]

 

ფანჯრის ჩარჩოები, არალითონური

190208

§     Window frames, not of metal

§     Арматура  оконная

 

ფენილი გზებისათვის (მნათი - )

190115

§     Paving (Luminous -)

§     Покрытия  дорожные, светящиеся

 

ფენილები გზებისათვის (მნათი - )

190115

§     Slabs (Lighting -)

§     Покрытия  дорожные светящиеся

 

ფენილი გზებისათვის, არალითონური

190200

§     Paving blocks, not of metal

§     Покрытия  каменные дорожные

 

ფილები (იატაკის, ფენილის - ), არალითონური

190214

§     Tile floorings, not of metal

§     Плитки для настилов полов

 

ფილები (სამშენებლო  - ),  არალითონური

190213

§     Tiles, not of metal, for building

§     Плитки

 

ფილები (სამშენებლო - ), არალითონური

190213

§     Wall tiles, not of metal, for building

§     Плитки

 

ფილები (ცემენტის - )

190057

§     Slabs (Cement -)

§     Плиты из материалов на основе цемента

 

ფირფიცარი

190028

§     Plywood

§     Фанера клееная, многослойная

 

ფისები

190037

§     Pitch

§     Смолы

 

ფიქალი

190059

§     Schists

§     Шифер

 

ფიცარფენილები

190241

§     Duckboards, not of metal

§     Настилы

 

ფიცრის შემონაკერი

190035

§     Wood panelling

§     Обшивки  деревянные

 

ქანდაკებები (ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს - )

190170

§     Statues of stone, concrete or marble

§     Статуи из камня, бетона  или мрамора

 

ქანდარები

190140

§     Perches

§     Насесты

 

ქაღალდი (სამშენებლო - )

190062

§     Paper (Building -)

§     Бумага

 

ქეჩა

190090

§     Felt for building

§     Воилок

 

ქვა

190094

§     Stone

§     Камень

 

ქვანახშირის კუპრი

190097

§     Coal tar

§     Деготь каменноугольный

 

ქვაყორე

190237

§     Rubble

§     Камень  бутовый

 

ქვის ნაკეთობა

190146

§     Stonemasonry (Works of -)

§     Изделия из камня

 

ქვის რეზერვუარები

190160

§     Tanks of masonry

§     Резервуары из  камня

 

ქვის, ბეტონის ან მარმარილოს მხატვრული  ნაკეთობა

190193

§     Works of art of stone, concrete or marble

§     Изделия из камня, бетона или мрамора, художественные

 

ქვიშა (ვერცხლის შემცველი - )

190010

§     Sand (Silver -)

§     Песок  сереброносный

 

ქვიშა, საყალიბე ქვიშის გარდა

190166

§     Sand, except foundry sand

§     Песок   [за исключением формировочной смеси]

 

ქვიშაქვა (სამშენებლო - )

190100

§     Sandstone for building

§     Песчаник

 

ქსილოლიტი

190186

§     Xylolith

§     Ксилолит

 

ღობეები, არალითონური

190135

§     Fences, not of metal

§     Ограды

 

ღორღი

190105

§     Clinker ballast

§     Щебень

 

ყავარი გადახურავისათვის

190021

§     Shingle

§     Дранка  кровельная

 

შემკვრელი ნივთიერებები (ბრიკეტის ან აგურის [ქვის] წყობის - )

190040

§     Binding agents for making briquettes

§     Вещества связующие  для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки

 

შემონაკერი (ფიცრის - )

190035

§     Boards (Floor -)

§     Обшивки  деревянные.

 

შეფიცვრა (ბეტონის ჩასასხმელი - ), არალითონური

190198

§     Shuttering, not of metal, for concrete

§     Опалубка  для бетона

 

შიფერი

190006

§     Slate

§     Шифер

 

შიფერი გადახურვისათვის

190007

§     Roofing slates

§     Шифер  кровельный

 

შიფერის ფქვილი

190008

§     Slate powder

§     Мука  шиферная

 

შპალები (რკინიგზის – ),  არალითონური

190176

§     Sleepers, not of metal (Railway -)

§     Шпалы  железнодорожные

 

შპალები (რკინიგზის – ),  არალითონური

190176

§     Ties, not of metal (Railroad -)

§     Шпалы жедезнодорожные

 

შპონი

190033

§     Veneers

§     Шпон

 

შპონი

190033

§     Wood veneers

§     Шпон

 

ცემენტი*

190036

§     Cement *

§     Цемент*

 

ცემენტის სვეტები

190058

§     Cement posts

§     Колоны из материалов на основе цементов

 

ცემენტის ფილები

190057

§     Cement slabs

§     Плиты  из материалов на основе цементов

 

ცემენტის შემცველი ცეცხლგამძლე დასაფარი მასალა

190056

§     Cement coatings (Fireproof -)

§     Покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные

 

ცეცხლგამძლე აგური

190012

§     Fire burrs

§     Кирпичи  огнеупорные

 

ცეცხლგამძლე დასაფარი მასალა (ცემენტის შემცველი - )

190056

§     Fireproof cement coatings

§     Покрытия  из материалов  на основе цемента, огнеупорные

 

ცეცხლგამძლე მასალა

190048

§     Fireclay

§     Mатериалы  огнеупорная

 

ცეცხლგამძლე მასალა

190048

§     Grog [fired refractory material]

§     Mатериалы  огнеупорная

 

ცეცხლგამძლე სამშენებლო მასალა, არალითონური

190242

§     Refractory construction materials, not of metal

§     Материалы строительные огнеупорные неметаллические

 

ძეგლები, არალითონური

190117

§     Monuments, not of metal

§     Памятники

 

ძელები, კოჭები, არალითონური

190083

§     Beams, not of metal

§     Балки

 

ძელები, კოჭები, არალითონური

190157

§     Joists, not of metal

§     Балки

 

წარბები (სამშენებლო - ), არალითონური

190128

§     Moldings, not of metal, for building

§     Обломы

 

წარბები (სამშენებლო - ), არალითონური

190128

§     Mouldings, not of metal, for building

§     Обломы

 

წარბები კარნიზებისათვის, ლავგარდანებისათვის, არალითონური

190065

§     Moldings, not of metal, for cornices

§     Обломы карнизов

 

წარბები კარნიზებისათვის, ლავგარდენებისათვის, არალითონური

190065

§     Mouldings, not of metal, for cornices

§     Обломы для карнизов

 

წიდა [სამშენებლო მასალა]

190104

§     Slag [building material]

§     Шлак [строительный материал]

 

წიდაბლოკი

190143

§     Clinker stone

§     Шлакоблоки

 

წიდაბლოკი

190143

§     Slag stone

§     Шлакоблоки

 

წყალსადენი მილები, არალითონური

190076

§     Water-pipes, not of metal

§     Водопроводные  трубы

 

წყალსადენი მილების სარქვლები, ლითონისა და პლასტმასისაგან დამზადებულის გარდა

190077

§     Water-pipe valves, not of metal or plastic

§     Клапаны  для водопроводных труб [за исключением металлических и зластмассовых]

 

წყალსადინარი მილები, არალითონური

190075

§     Gutter pipes, not of metal

§     Трубы  водосточные

 

წყალსადინარი ღარები, არალითონური

190044

§     Gutters, not of metal

§     Желоба водосточные

 

ჭერის ლამფა, არალითონური

190148

§     Ceilings, not of metal

§     Перекрытия  потолочные

 

ჭიშკრები, არალითონური

190153

§     Gates, not of metal

§     Ворота

 

ხარაჩოები, არალითონური

190078

§     Scaffolding, not of metal

§     Леса строительные

 

ხელოვნური ქვა

190142

§     Artificial stone

§     Камень искусственный

 

ხეტყე (სამშენებლო - )

190027

§     Timber (Building -)

§     Лесоматериалы

 

ხის ლარტყები

190015

§     Furrings of wood

§     Рейки для обшивки стен  деревянные

 

ხის ლარტყები [სადურგლო]

190185

§     Scantlings [carpentry]

§     Обрешетки   [для плотничных работ]

 

ხის მასალა (სანაკეთო - )

190030

§     Timber (Worked -)

§     Древесина  поделочная

 

ხის საფარი გზებისათვის

190032

§     Wood paving

§     Покрытия дорожные, деревянные

 

ხისტი სამშენებლო მილები, არალითონური

190178

§     Pipes (Rigid -), not of metal [building]

§     Трубы  жесткие

 

ხრეში

190099

§     Gravel

§     Гравий