რეგისტრაციის  845

 

რეგისტრაციის თარიღი:  2014-12-12

 

ადგილწარმოშობის დასახელება: სქური

 

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის დასახელების

 

რეგისტრაცია:  კლასი 32 ნატურალური მინერალური წყალი.

 

განმცხადებლის სახელი და მისამრთი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. 6, 0159 თბილისი (GE)

 

 

გეოგრაფიული მდებარეობა

1

საბადოს (წყაროს; ჭაბურღილის) დასახელება სქურის მინერალური წყლების საბადო

2

რეგიონი სამეგრელო

3

მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

4

უახლოესი დასახლებული პუნქტი სოფელი სქური

5

დაშორება მნიშვნელოვანი პუნქტიდან 19კმ. წალენჯიხიდან, ზუგდიდიდან 45 კმ.

6

მანძილი უახლოესი საავტომობილო გზის ღერძიდან აღმოსავლეთით 210-215 .

7

მანძილი სახელმწიფო საზღვრიდან და სანაპირო ზოლიდან სანაპირო ზოლიდან 54-55 კმ.

8

მანძილი უახლოესი ხიდიდან

9

მდინარის აუზი ან მთათა სისტემა მდ. ჩანისწყლის ხეობა

10

საბადოს (წყაროს; ჭაბურღილის) ნომენკლატურა და ხაზოვანი კოორდინატები

 

X

Y

1

4732723

8267495

S = 0.07 ჰა

PULKOVO 1

84

 

11

საბადოს (წყაროს; ჭაბურღილის) აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის დონიდან 470-480 .

12

კლიმატური პირობები სქურის და მისი შემოგარენის კლიმატი არაერთგვაროვანია. ჩრდილოეთით, მაღალმთიან ნაწილში კლიმატი მკაცრია, უხვთოვლიანი ზამთრითა და წვიმიანი ზაფხულით.

სამხრეთი ზოლის კლიმატი ცვალებადი ტენიანია, უფრო სამხრეთით კი სუბტროპიკული კლიმატია.

            სატყეო რესურსები

13

სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცული ტერიტორიების კატეგორიები  

14

საკურორტო ზონის ტყე და მწვანე ზონის ტყე

15

სახელმწიფო დაცვითი ტყის ზოლი

16

ჭალის ტყე

17

სუბალპური ზონის მიმდებარე 300 მეტრი სიგანის ტყის გავრცელების არეალი

18

უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰექტარამდე სიდიდის ტყის უბანი

19

სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცული ტერიტორიების კატეგორიაში

20

თოვლის ზვავებისა და ღვარცოფების მუდმივი კალაპოტების გასწვრივ 200 მეტრამდე სიგანის ტყის ზოლი

21

ტყის უბანი, სადაც გაბატონებულია `წითელი ნუსხით~ დაცული მერქნიანი მცენარეები, აგრეთვე ტყის უბნებში, რომელთაც აქვთ სპეციალური სამეურნეო დანიშნულება (ტყის მეთესლეობის, თაფლის მომცემი მცენარეების და სხვა)

22

დასასვენებელი სახლების, პანსიონატებისა და სამკურნალო დაწესებულებების, აგრეთვე მინერალური წყაროების ირგვლივ 1 კმ რადიუსში არსებული ტყის უბანი (მანძილი იზღუდება წყალგამყოფით)

23

მდინარეების, ტბების, წყალსაცავებისა და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მეტრამდე სიგანის ნაპირდამცავი ტყის უბანი

24

ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშალების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის დედაქანების მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მეტრამდე სიგანის ტყის ზოლი

25

რკინიგზებისა და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისადან) 100 მეტრამდე სიგანის ტყის ზოლი

26

ტერიტორია, სადაც გათვალისწინებულია ტყითსარგებლობა რეკრეაციული მიზნების განსახორციელებლად

27

20-ზე მეტი დაქანების ფერდობი

28

სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორია, სადაც 1 ჰა-ზე არსებული მერქნული რესურსის მარაგი აღემატება 50 3-

29

სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორია, სადაც მიმდინარეობს ტყის ბუნებრივი განახლების შეუქცევადი პროცესი

30

სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორია, რომლის ფართობის 50%-ზე მეტი დაფარულია ბუჩქნარით

31

სახელმწიფო ტყის ფონდის იმ ტერიტორიაზე, სადაც გაცემულია ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზია ან სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზია ან ტყითსარგებლობის გენერალური ლიცენზია

32

რეგიონალური სატყეო სამმართველო სამეგრელო-ზემოსვანეთი

33

სატყეო უბანი (ყოფილი სატყეო) სარეინჯეროს # წალენჯიხა, წალენჯიხის სატყეო

34

კვარტალ(ებ) 32

35

ლიტერ(ებ) 9

36

ლიტერის ან ლიტერების საერთო ფართ(ებ) 12

37

მათ შორის ტყით დაფარული ჰა 0

38

მათ შორის ტყით დაუფარავი ჰა 12

39

გაბატონებული ჯიშები

40

ზეზემდგომი ხე-ტყის მოცულობა, და სახეები სანიმუშო ფართობზე

41

სატყეო რესურსების დამატებითი მონაცემები

            საბადოს (მადანგამოვლინების) გეოლოგიური პოზიცია

42

საბადოს (წყაროს; ჭაბურღილის) ჰიდროგეოლოგიური პოზიცია საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური და რაიონების მიხედვით სქურის მინერალური წყლების საბადო შედის სამეგრელოს არტეზიულ აუზში.

43

გეოლოგიური სტრუქტურა დიდი კავკასიონის ნაოჭა სისტემის სამხრეთ ფერდის გაგრა-ჯავის ზონა.

44

წყალშემცველი ჰორიზონტი სქურის მინერალური წყალი მიეკუთვნება ბაიოსის პორფირიტული სერიის ტუფოგენურ ქანებს. Kკურორტის ტერიტორია ძირითადად წარმოდგენილია ტუფობრექჩიებით, რომლებიც მიეკუთვნებიან ბაიოსის პორფირიტულ წყებას.

45

ცალკეული ობიექტის (წყაროს; ჭაბურღილის) ტექნიკური მონაცემები (სიღრმე, კაპტაჟი) სქურის 1 ჭაბურღილი გაიბურღა 1937 წელს, რომლის სიღრმეა 40 . იგი დაკაპტაჟებულია.

46

დამატებითი მონაცემები სქურის 1 ჭაბურღილის წყალი, თავისი ფიზიკო-ქიმიური თვისებების მიხედვით, ვარგისია ბალნეოსამკურნალოდ და სასმელად (ჩამოსასხმელად).

            ნატურალური მინერალური წყლის  სქური  მახასიათებლები

47

ქიმიური შედგენილობა ქიმიური შემადგენლობით, მინერალური წყალი ,,სქური მიეკუთვნება სულფატო-ქლორიდულ, ნატრიუმ-კალციუმიან ტიპს. საერთო მინერალიზაციით 1,4 /. წყლის საერთო მინერალიზაცია 1937 წლიდან 1,7 /. შემცირდა 1,4 /-მდე.

48

სანიტარიული მდგომარეობა ბაქტერიოლოგიური ანალიზის მინერალიზაციით, სქურის მინერალური წყალი არ ჭუჭყიანდება და მისი სანიტარული მდგომარეობა აკმაყოფილებს სამკურნალო და სასმელი წყლის მოთხოვნებს.

49

ტემპერატურა წყლის ტემპერატურა მერყეობს 17C-დან 19C-მდე.

50

საბადოს დაძიების ხარისხი (სტადია) სქურის მინერალური წყლების საბადო შესწავლილია დეტალური ძიების სტადიაზე.